Diploma Sociale Hygiene

Wijziging Sociale Hygiëne en diploma’s

Register Sociale Hygiëne

Al sinds 2011 geldt dat iedereen die een Drank- en Horecavergunning wil aanvragen bij de gemeente, ingeschreven moet staan in het Register Sociale Hygiëne (hierna: Register). Dit is een landelijk openbaar, digitaal register waarin iedereen die voldoet aan de eisen van Sociale Hygiëne is bijgeschreven. Wanneer je bent bijgeschreven in het Register ontvang je de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne (hierna: Verklaring). De Verklaring is het bewijs dat je bent bijgeschreven in het Register. Deze Verklaring kan alleen worden afgegeven door de Landelijke Examencommissie SVH (hierna: LEC-SVH).

Het Register kan door gemeentes worden geraadpleegd bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een Drank- en Horecavergunning. Wanneer iemand niet in het Register is opgenomen, dan kan de Burgemeester geen Drank- en Horecavergunning afgeven of iemand bijschrijven als leidinggevende op de Drank- en Horecavergunning van een drankverstrekkend bedrijf.

Hoe kom je in het Register?
Door een diploma te behalen dat recht geeft op de Verklaring en dus op bijschrijving in het Register. Het meest bekende diploma is het SVH Diploma Sociale Hygiëne dat je behaalt wanneer je geslaagd bent voor het examen SVH Sociale Hygiëne van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Maar er zijn meer diploma’s waarmee je bijgeschreven kan worden in het Register. Bijna al die diploma’s zijn echter door een wetswijziging vervallen.

Het gaat erom dat je een diploma hebt behaald dat recht geeft op de Verklaring en waarmee je wordt bijgeschreven in het Register.
Het Register is een landelijk openbaar, digitaal register waarin iedereen die voldoet aan de eisen van Sociale Hygiëne is bijgeschreven. Wanneer je bent bijgeschreven in het Register ontvang je de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.

Het Register kan door gemeentes worden geraadpleegd bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een Drank- en Horecavergunning. Wanneer iemand niet in het Register is opgenomen, dan kan de Burgemeester geen Drank- en Horecavergunning afgeven of iemand bijschrijven als leidinggevende op de Drank- en Horecavergunning van een drankverstrekkend bedrijf.

Oude diploma’s al in 2015 vervallen
Op 23 juni 2015 is door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Drank- en Horecawet (hierna; DHW) bepaald dat er twee bewijsstukken zijn die recht geven op een bijschrijving in het Register:

  1. Het eerste betreft de genoemde Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne afgegeven door de LEC-SVH. Hiervoor moet je beschikken over het SVH Diploma Sociale Hygiëne. Op basis van het diploma volgt bijschrijving en ontvang je de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.
  2. Het tweede bewijsstuk is de zogenaamde Verklaring van vakbekwaamheid afgegeven vóór 31-12-1995. Dit betreft het zogenaamde artikel 41: een verklaring van vakbekwaamheid zoals bedoeld in artikel 41 van de DHW zoals dit artikel luidde in 1995. Iedereen die op 31-12-1995
    een diploma had dat gelijk gesteld is aan de eisen van sociale hygiëne, zoals die golden in 1996, wordt nog steeds door de LEC-SVH bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne.

Overgangsperiode tot 1 mei 2018
Hoewel de staatssecretaris al in 2015 tot deze wijziging heeft besloten, werken er toch nog heel veel mensen in de branche zonder dat ze in het Register staan. Ze werken als eigenaar of leidinggevende op basis van oude diploma’s (bijvoorbeeld Middelbare Hotelschool) die voorheen wel en nu geen recht meer geven op bijschrijving in het Register. Dat leidt tot allerlei problemen. Dat is in geen geval de bedoeling. Daarom is er een overgangsperiode, waarmee wordt voorkomen dat lopende vergunningen mogelijkerwijze worden stopgezet of dat iedereen alsnog een examen SVH Sociale Hygiëne moet gaan doen. Deze overgangsperiode loopt tot 1 mei 2018.

Mag ik mijn werk blijven doen als ik niet sta ingeschreven in het Register?
Dat mag alleen onder de voorwaarde dat je op dit moment via de gemeente een Drank- en Horecavergunning hebt of staat bijgeschreven als leidinggevende op de vergunning. Voor 1 mei 2018 moet je wel in het Register komen te staan. Om iedereen met een inmiddels oud diploma op de juiste wijze in het Register Sociale Hygiëne op te nemen, krijg je de gelegenheid om tot 1 mei 2018 op basis van je oude diploma een aanvraag te doen voor een SVH Diploma Sociale Hygiëne. Met het SVH Diploma ontvang je de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne en word je bijgeschreven in het Register. Na 1 mei 2018 kun je alleen nog worden bijgeschreven in het Register op basis van het afleggen van een examen en het behalen van het SVH Diploma Sociale Hygiëne waarmee je dan een Verklaring ontvangt en wordt bijgeschreven in het Register. Oude diploma’s geven dan geen recht meer op een SVH Diploma Sociale Hygiëne. Als je op 1 mei 2018 niet in het Register staat dan kan de Gemeente je Drank- en Horecavergunning intrekken wanneer je een verlenging aanvraagt of een nieuwe zaak wil openen.


Hoe doe je de aanvraag?
Via deze link kun je de aanvraag doen.

Kosten voor controle van het oude diploma en het SVH Diploma Sociale Hygiëne
Voor het aanvragen van het SVH Diploma Sociale Hygiëne wordt € 58,- (inclusief 21% btw) in rekening gebracht.

Welke diploma’s komen in aanmerking?
Van een groot aantal diploma’s heeft SVH onderzocht of deze in aanmerking komen voor een SVH Diploma Sociale Hygiëne. SVH heeft onderstaande deze stappen gezet om te bepalen of een oud diploma recht geeft op een SVH Diploma Sociale Hygiëne:

– het oude diploma moet gebaseerd zijn op een opleiding tot gastheer/gastvrouw, manager/ondernemer horeca (mbo/hbo) of aan horeca verwante opleiding.

– de eindtermen, competenties of werkprocessen van het oude diploma worden vergeleken met de eindtermen Sociale Hygiëne zoals die door de LEC-SVH zijn vastgesteld. De eindtermen vind je hier: http://www.svh.nl/examens/eindtermen.html

– wanneer 60% of meer van de eindtermen van Sociale Hygiëne voorkomen in de eindtermen, competenties of werkprocessen van het oude diploma, dan komt het oude diploma in aanmerking voor het SVH Diploma Sociale Hygiëne

 

Wat als mijn diploma niet in aanmerking komt voor het SVH Diploma Sociale Hygiëne?
Als je over een diploma beschikt dat onvoldoende overlap heeft met de eisen van sociale hygiëne en dus geen recht geeft op het SVH Diploma Sociale Hygiëne, dan rest niets anders dan examen te doen, bij voorkeur via een erkende opleider zodat jouw kennis weer volledig actueel is.